Általános szerződési feltételek

Zöld Fenyő Kuckó ÁSZF

 

     1. Általános rendelkezések

1. a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 7478 Bárdudvarnok, Bánya lakótelep, Cseresznye utca 7. (701 Hrsz.) alatt üzemeltetett Zöld Fenyő Kuckó szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. 

NTAK regisztrációs szám: MA22040519 

1. b)   Az ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek. 

 1. c) Jelen ÁSZF a szálláshely szolgáltatás megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ezáltal a szerződő felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

 1. d) Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vendég) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

      2. Fogalom meghatározások

 

2. a) Zöld Fenyő Kuckó vagy szálláshely: 7478 Bárdudvarnok, Bánya lakótelep, Cseresznye utca 7.  (701 Hrsz.) alatt található szálláshely.

2. b)   Szolgálató: Farkas László EV., mint a szálláshelyet üzemeltető és szálláshely szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó.

2. c) Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy a szolgáltatások összessége.

2. d)   Szerződő fél vagy Vendég: A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég. 

 

     3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása, foglaló fizetése:

 

3. a) A vendég írásban – e-mailben, vagy a www.zoldfenyokucko.hu webhely foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.

3. b)   Az ajánlati kötöttség kizárólag az árra vonatkozik, a szabad kapacitás fenntartására nem (az árajánlat nem jelent kizárólagosságot), és eltérő nyilatkozat hiányában az ajánlat megküldésétől (feladásától) számított huszonnégy (24) óra az ajánlati kötöttség időtartama.

3. c) Megrendelés véglegesítése: A megrendelés azzal válik véglegessé, hogy Szolgáltató a Vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben) visszaigazolja és a szabad kapacitást befoglalja Vendég részére. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. 

3. d)   A megrendelés létrejötte felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű szerződés.

3. e) Foglaló. Szolgáltató előírhatja, hogy a megrendelés véglegesítésének előfeltétele foglaló fizetése banki átutalással (a teljes vagy részbeni összeg kiegyenlítése), vagy más, egyedileg megállapodott biztosíték nyújtása Vendég részéről, enélkül a megrendelés nem jön létre, míg a foglaló megszűnése esetén a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

3. f) A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók. 

3. g) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor  jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul. 

3. h)   Amennyiben Vendég a check out időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek kölcsönösen akként értelmezik, hogy Vendég a megrendelést egy további nappal meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy Szolgáltató jogosult a Vendéget elutaztatni.

3. i)   A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges. 

 

    4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

4. a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szálláshelyet az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni. kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (early check in), illetve a későbbi elutazást (late check out) lehetővé teszi Vendég részére.

4. b)   A szálláshely nem fogad házi kedvenceket. A Vendég felel a jelen pont szerinti szabály betartásáért, annak megszegése esetén Vendég köteles a szálláshely területét késedelem nélkül elhagyni, a szálláshely díját nem követelheti vissza. A háziállat által okozott károkért a Vendég teljes és korlátlan felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik.

4. c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. 

4. d)   A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

4.e) A Zöld Fenyő Kuckóban nincsen televízió, rádió. Az ÁSZF elfogadásával, és a foglalás létrejöttével a Vendég tudomásul veszi ezen elektronikai eszközök hiányát.

          5. Árak

 

5. a) A Szolgáltató által alkalmazott mindenkori szálláshely árak a Szolgáltató weboldalán, kerülnek közzétételre. 

5. b)   A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5. c) Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

5. d)   Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.zoldfenyokucko.hu weboldalon vagy a Zöld Fenyő Kuckó facebook oldalán kerülnek meghirdetésre.

5. e) A szálláshely díja tartalmazza a Zöld Fenyő Kuckó teljes területének (ház és kert) kizárólagos használatát maximum 4 fő részére. Az ágynemű, törölköző használatát, valamint a konyhai fűszerek, kávé, tea és egyéb megrendelt termékek bekészítését.

5. f) Idegenforgalmi adó: A helyi idegenforgalmi adó megfizetése kötelező, mely személyenként és éjszakánként kerül felszámításra, összege a helyi önkormányzat által meghatározott összeg. Jelenleg nincs kivetett idegenforgalmi adó a Zöld Fenyő Kuckó területére, de ennek esetleges megváltozásával Vendég köteles kifizetni az idegenforgalmi adót.

     6. A lemondási feltételek

 6. a) A Vendég foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálláshely felé az érkezés előtti 14. napig.

6. b) Érkezés megelőző 14 napon belül lemondott foglalás esetén a szállásdíj teljes összege felszámolásra kerül.

6. c) A foglalás időpontját a vendég egyszeri alkalommal ingyenesen módosíthatja. Minden további foglalási időpont módosítás 5 000.- Ft / alkalom.

 

   7. Különleges lemondási feltételek COVID vírus alapján hatóságilag elrendelt kijárási tilalom esetén

 

7. a) Amennyiben a COVID vírusra hivatkozással a Zöld Fenyő Kuckó területére is kiterjedő általános kijárási korlátozást törvényben vagy kormányrendeletben központilag elrendelnek, a foglalás időpontja az érkezést megelőző napig díjmentesen módosítható. Ebben az esetben a foglalás időpontja a módosítási igény beérkezését követő 1 éven belüli szabad időpontra módosítható. Amennyiben a Vendég a jelen pont szerinti módosítási igényével élni nem kíván, úgy a Szolgáltatótól díjmentesen kérheti ajándékutalvány, illetve voucher kiállítását az eredeti foglalás szerint megfizetett szálláshely díjra. Az ajándékutalvány, illetve voucher a kiállítástól számított 1 éven belül használható fel.

7. b)   Amennyiben a lefoglalt szálláshely módosítása olyan időpontra vagy időtartamra vonatkozik, amelynek ellenértéke meghaladja az eredetileg megfizetett szálláshely díjat (kiemelt időszakra vonatkozó foglalás, hosszabb foglalási időtartam), a Vendég köteles a módosítást követő 48 órán belül a különbözetet megfizetni a Szolgáltató részére. A módosítás miatt fellépő értékkülönbözet értékét Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

 

      8. A fizetés módja és annak garanciája 

 

8. a) A foglalás teljes összegét a foglalás utáni visszaigazoló üzenet kézhezvételétől számított 48 órán belül Vendég köteles átutalással kifizetni Farkas László E.V. számlaszámára (12020407-01744303-00100005). Amennyiben ez nem történik meg, a foglalás nem tekinthető véglegesnek.

8. b) A szálláshely érvényben lévő árai a www.zoldfenyokucko.hu weboldalon mindenkor feltüntetett árak. Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon meghatározni és megváltoztatni, azzal ugyanakkor, hogy a Vendég részére már kiajánlott árajánlat vonatkozásában korlátozott idejű ajánlati kötöttség terheli.

 8. c)   Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet Vendég banki átutalással fizethet meg.

 

    9. A vendég kötelezettségei

 

9. a) A szolgáltatási díj határidőben történő megfizetése; valamint, ha szükséges,  az idegenforgalmi adó megfizetése.

 9. b)   A szálláshelyről, illetve a szobákból bármit, így bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem megengedett;

 9. c) A szálláshelyen dohányozni tilos, kivéve az esetlegesen erre kijelölt helyeket, ennek megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás-nyújtást megtagadni és alkalmanként 50.000 HUF kötbért követelni;

 9. d)   A vendég felelőssége értelmében a szálláshely szolgáltatást teljeskörű és saját felelősségére veszi igénybe és teljeskörű felelősséggel tartozik a többi vendég és magatartásuk vonatkozásában is.

 9. e) A vendég kötelezettsége jakcuzzi rendeltetés szerű használata, a jacuzzi thermo tetejének odafigyeléssel való felnyitása és lecsukása. Ha Vendég nem használj a jacuzzit, köteles a thermo tetőt visszazárni.

 9. f) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Zöld Fenyő Kuckó területén, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.

 9. g)   A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég haladéktalanul és minden korlátozás nélkül köteles az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 9. h)   A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek. 

9. i) A vendég köteles az előírt házirendet betartani.

9.j) A vendég nem fogadhat olyan harmadik személyt a szálláshely egész területén, aki nem fizette meg a szálláshely díját. A szálláshelyen csak olyan személy tartózkodhat, aki előzetesen a 8. pontnak megfelelően átutalta a szálláshelyhez tartozó összeget, valamint a Vendegem.hu szállásbejelentő szoftver az aktuális foglalásának megfelelően lejelentésre került szállásadó által.

      10. A vendég jogai

 

10. a) A Vendég jogosult a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

10. b)   Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a szálláshelyről történt távozás után ezen joga megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni

    11.  A szolgáltató kötelezettségei 

 11. a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

 

     12.  A szolgáltató jogai

 

12. a) Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég(ek) személyazonosságának ellenőrzésére. Jogszabályi kötelezettsége révén, Szolgáltatónak joga van a Vendég személy okmányainak adatait elkérni.

 12. b)    Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha (i) Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet; ha (ii) Vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja; ha (iii) Vendég a házirend szabályait súlyosan megszegi; ha (iv) fertőző betegségben szenved; ha (v) fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti; (vi) bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás ésszerűen nem elvárható Szolgáltatótól.

 12. c) Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt. 

 

         13.  A szolgáltató kártérítési felelőssége

13. a) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül és kívül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A Szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

13. b)   A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

13. c) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

13. d)   A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a Vendég által a szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a Vendéget terheli. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

13. h)   A Zöld Fenyő Kuckó jakuzzijának használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

          14. Vis major

14. a) Szerződő felek megállapodnak, Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak azon ok, vagy körülmény tekintendő vis majornak, amely a szálláshely szolgáltatás igénybevételét teljes mértékben kizárja (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság), és amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Vis major bekövetkezése bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeinek további teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Az ok vagy körülmény megszűnését követően a felek kötelesek megtenni minden tőlük telhetőt, hogy a közöttük fennálló szerződésből fakadó kötelezettségeiket mihamarabb teljesíteni tudják. 1 éven túl fennálló vis major esetén a felek közötti szerződés megszűnik, és a felek kötelesek egymással elszámolni. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

      15.  A felek jogviszonyában alkalmazandó jog,  eljáró bíróság

 15. a) A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

      16. Titoktartás

 16. a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

       17. Szerzői jog

 17. a) A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

 17. b)   A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

17. c) A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 17. d)   Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

 17. e) A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

17. f) A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.